Revideret 2017

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er MIX-Double
1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

2.1 Foreningens formål er at samle en flok velfungerende, uhøjtidelige singler,
der har initiativ og er aktive, i alderen 50+, og danne et netværk, som
giver mulighed for aktiviteter og socialt samvær.
Formålet med foreningen er fornøjelser og positive oplevelser, dvs. et
supplement til medlemmernes nuværende vennekreds.
Foreningen virker ved at arrangere kulturelle og selskabelige arrangementer,
som f.eks. byture, biograf- og teaterforestillinger, koncerter,
udstillingsbesøg, kanoture, fester og weekendture.

§ 3. Medlemmer

3.1 Som medlemmer optages personer, som ikke lever i parforhold (bor
sammen).
3.2 Indmeldelse sker via hjemmesiden www.mix-double.dk
3.3 Medlemmer betaler et årligt kontingent, som forfalder 15. februar bortset fra
ved nyindmeldelse.
3.4 Medlemmerne betaler selv omkostningerne ved de arrangementer, de
deltager i.
3.5 Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske
forpligtelser.
3.6 Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen eller ved manglende
betaling. Allerede betalt kontingent refunderes ikke.
3.7 Medlemmer kan ekskluderes af foreningen, hvis de aftalte beløb for
deltagelse i arrangementer ikke bliver betalt.
3.8 Medlemmer, der er slettet pga. restance, kan ikke genoptages, før det
manglende kontingent/beløb er betalt.

§ 4. Organisation

4.1 Foreningens virksomhed udøves gennem flg. organer: – generalforsamlingen – bestyrelsen – planlægningsmøderne.

§ 5. Generalforsamlingen

5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
5.2 Generalforsamlingen afvikles hvert år i januar måned. Generalforsamlingen
indkaldes med mindst tre ugers varsel.
Af praktiske hensyn lægges generalforsamlingen i forbindelse med
planlægningsmødet i januar måned.
5.3 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning for det forgangne år samt forelæggelse og
godkendelse af regnskab
3. Forelæggelse og godkendelse af kontingent og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
5.4 Den siddende bestyrelse forbereder generalforsamlingen.
5.5 Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes revideret regnskab, samt
forslag til kontingent og budget for det kommende år.
5.6 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
5.7 Valgprocedure ved personvalg:
a) Personvalg afgøres ved absolut flertal
I tilfælde af stemmelighed trækkes lod.
b) Afstemning er skriftlig. Der kan kun afgives en stemme på hver kandidat.
5.8 Andre forslag vedtages ved almindeligt flertal og foregår ved hånds-
oprækning.
5.9 Vedtægtsændringer skal vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne
stemmer.
5.10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen beslutter
det eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder om det. Bestyrelsen
indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst to ugers varsel.
5.11 Beslutninger på ekstraordinær generalforsamling træffes med almindelig
stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
5.12 Forslag om foreningens opløsning kan kun behandles på en ekstraordinær
generalforsamling. Se §10.

§ 6. Bestyrelsen

6.1 Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens højeste
myndighed og udgør foreningens daglige ledelse.
6.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
6.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I lige år er to, i ulige
år tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsesmedlemmer kan
genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på
førstkommende møde med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6.4 Der vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen, en
førstesuppleant og en andensuppleant m.v. Suppleanter deltager i
bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
6.6 Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.
6.7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
6.8 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 7. Tegningsregler

7.1 Foreningen tegnes af formanden.
7.2 I økonomiske forhold tegnes foreningen af formanden eller kassereren. I
sager af usædvanlig karakter og i sager vedrørende beløb over 5.000 kr.
tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
7.3 Ved forfald af formand indtræder næstformand og ved forfald af kasserer
indtræder sekretæren.

§ 8. Planlægningsmøderne

8.1 En vigtig grundpille i foreningens ånd er medlemsindflydelsen, som udøves
dels på generalforsamlingen, dels på planlægningsmøderne.
8.2 Planlægningsmødet består af de fremmødte medlemmer.
8.3 Planlægningsmødet er beslutningsdygtigt ved simpelt flertal.
8.4 Planlægningsmødet planlægger indholdet i det kommende program, der udarbejdes og lægges på hjemmesiden.
I programmet annonceres også tidspunktet for det næste
planlægningsmøde.
8.5 Bestyrelsen indkalder til planlægningsmøder og sørger for, at programmet
gøres tilgængeligt for medlemmerne.

§ 9. Kontingent, økonomi, budget, regnskab og revision

9.1 Kontingent skal dække foreningens udgifter til administration og arbejdet
med at tilrettelægge arrangementer, møder og generalforsamling.
Bestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til arrangementers afholdelse.
9.2 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
9.3 Bestyrelsen skal forelægge et revideret årsregnskab for det forgangne år,
samt udarbejde et budget med forslag til kontingent.
9.4 Den af generalforsamlingen valgte revisor reviderer regnskabet.
9.5 Der ydes ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer eller til revisor.

§10. Opløsning af foreningen

10.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær
generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.
10.2 En ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen er kun
beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede på
afstemningstidspunktet.
10.3 Et forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages med et flertal på
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
10.4 Er færre end halvdelen af medlemmerne til stede på
afstemningstidspunktet, indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal
uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.
10.5 Foreningens eventuelle formue doneres til SOS- Børnebyerne, hvis ikke
den opløsende generalforsamling vedtager andet.

§11. Datering

11.1 Foreningen er stiftet i februar 1995.
Vedtægter er sidst ændret i januar 2017.